返回 167条检索记录 订阅此检索

|
1. 张炯文学评论选, Zhang Jiong Wen Xue Ping Lun Xuan / 冯牧等 主编, Feng Mu Deng Zhu Bian [普通图书]出版:长沙 : 湖南人民出版社, 10/01/84说明:249 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I206/06] (5).

2. 冯玉祥诗选, Feng Yu Xiang Shi Xuan / 冯玉祥 著, Feng Yu Xiang Zhu [普通图书]出版:成都 : 四川人民出版社, 07/01/82说明:221 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I227/05] (8).

3. 真心真情, Zhen Xin Zhen Qing / 冯柏铭等 著, Feng Bai Ming Deng Zhu [普通图书]出版:北京 : 作家出版社, 03/01/02说明:495 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I235.2/04] (4).

4. 警世通言(上下), Jing Shi Tong Yan(Shang Xia) / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:北京 : 人民文学出版社, 04/01/87说明:675 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I242.3/03/上下] (1).

5. 醒世恒言, Xing Shi Heng Yan / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:北京 : 人民文学出版社, 07/01/56说明:896 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I242.3/04/上下] (5).

6. 喻世明言, Yu Shi Ming Yan / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:北京 : 人民文学出版社, 01/01/87说明:683 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I242.3/05/上] (1).

7. 警世通言(上下), Jing Shi Tong Yan(Shang Xia) / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:上海 : 上海古籍出版社, 11/01/87说明:1790 ; 32开在馆内: 无可用的馆藏 撤销(2).

8. 醒世通言, Xing Shi Tong Yan / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:上海 : 上海古籍出版社, 11/01/87说明: ; 32开在馆内: 无可用的馆藏 撤销(2).

9. 醍世恒言(上下), Ti Shi Heng Yan(Shang Xia) / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:北京 : 大众文艺出版社, 04/01/98说明:876 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I242.3/11/上下] (4).

10. 喻世名言, Yu Shi Ming Yan / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:北京 : 大众文艺出版社, 04/01/98说明:621 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I242.3/12] (2).

11. 警世通言, Jing Shi Tong Yan / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:北京 : 大众文艺出版社, 04/01/98说明:647 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I242.3/13] (2).

12. 东周列国志, Dong Zhou Lie Guo Zhi / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:北京 : 人民文学出版社, 09/01/81说明:1097 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I242.4/39/上下] (2).

13. 古今小说, Gu Jin Xiao Shuo / 冯曹龙 著, Feng Cao Long Zhu [普通图书]出版:上海 : 上海古籍出版社, 11/01/88说明:1700 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I242.7/05上下] (2).

14. 一百个人的十年, Yi Bai Ge Ren De Shi Nian / 冯骥才 著, Feng Ji Cai Zhu [普通图书]出版:长春 : 时代文艺出版社, 10/01/01说明:438 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I247.7/20] (1).

15. 章蕴的故事, Zhang Yun De Gu Shi / 冯月华 著, Feng Yue Hua Zhu [普通图书]出版:石家庄 : 河北少年儿童出版社, 06/01/91说明:140 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I247.8/01] (1).

16. 大冤案与大平反, Da Yuan An Yu Da Ping Fan / 冯志刚 著, Feng Zhi Gang Zhu [普通图书]出版:北京 : 团结出版社, 04/01/93说明:386 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I25/05] (1).

17. 唐宋八大家散文选, Tang Song Ba Da Jia San Wen Xuan / 冯中一 著, Feng Zhong Yi Zhu [普通图书]出版:济南 : 山东人民出版社, 01/01/83说明:448 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I262/09] (1).

18. 冯梦龙笑话集, Feng Meng Long Xiao Hua Ji / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:石家庄 : 河北人民出版社, 06/01/87说明:179 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I276.8/01] (3).

19. 古今笑, Gu Jin Xiao / 冯梦龙 著, Feng Meng Long Zhu [普通图书]出版:石家庄 : 河北人民出版社, 12/01/85说明:615 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I276.8/02] (3).

20. 上古神话纵横谈, Shang Gu Shen Hua Zong Heng Tan / 冯天瑜 著, Feng Tian Yu Zhu [普通图书]出版:上海 : 上海文艺出版社, 06/01/83说明:230 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I277.5/03] (5).