返回 20065条检索记录 订阅此检索

|
181. 奥斯卡奖电影剧本选, Ao Si Ka Jiang Dian Ying Ju Ben Xuan / 《译林》编辑部编 主编, 《Yi Lin》Bian Ji Bu Bian Zhu Bian [普通图书]出版:南京 : 江苏人民出版社, 12/01/83说明:301 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I13/01] (5).

182. 外国文学作品精选 戏剧二种, Wai Guo Wen Xue Zuo Pin Jing Xuan Xi Ju Er Zhong / 王忠祥 主编, Wang Zhong Xiang Zhu Bian [普通图书]出版:武汉 : 长江文艺出版社, 08/01/99说明:164 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I13/02] (2).

183. 彩虹, Cai Hong / 《世界文学》编辑部编 主编, 《Shi Jie Wen Xue》Bian Ji Bu Bian Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 中国社会科学出版社, 09/01/81说明:498 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/01] (2).

184. 贵族之家, Gui Zu Zhi Jia / 张英伦等 著, Zhang Ying Lun Deng Zhu [普通图书]出版:合肥 : 安徽人民出版社, 08/01/81说明:498 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14] (8). 可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/02] (4).

185. 世界体育小说精选, Shi Jie Ti Yu Xiao Shuo Jing Xuan / 本书编写组 主编, Ben Shu Bian Xie Zu Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 人民体育出版社, 02/01/88说明:364 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/03] (2).

186. 世界小说佳作丛书(一), Shi Jie Xiao Shuo Jia Zuo Cong Shu(Yi) / 本书编写组 主编, Ben Shu Bian Xie Zu Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 世界知识出版社, 10/01/84说明:423 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/04/1] (2).

187. 世界小说佳作丛书(二), Shi Jie Xiao Shuo Jia Zuo Cong Shu(Er) / 本书编写组 主编, Ben Shu Bian Xie Zu Zhu Bian [普通图书]出版:北京 : 世界知识出版社, 11/01/87说明:432 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/04/2] (2).

188. 世界著名文学奖小说选(中北欧卷), Shi Jie Zhu Ming Wen Xue Jiang Xiao Shuo Xuan(Zhong Bei Ou Juan) / 白烨 主编, Bai Ye Zhu Bian [普通图书]出版:西安 : 陕西人民出版社, 07/01/92说明:328 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/05] (2).

189. 世界著名文学奖小说选(苏联东欧卷), Shi Jie Zhu Ming Wen Xue Jiang Xiao Shuo Xuan(Su Lian Dong Ou Juan) / 白烨 主编, Bai Ye Zhu Bian [普通图书]出版:西安 : 陕西人民出版社, 07/01/92说明:410 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/06] (1).

190. 世界著名文学奖小说选(亚非大卷), Shi Jie Zhu Ming Wen Xue Jiang Xiao Shuo Xuan(Ya Fei Da Juan) / 白烨 主编, Bai Ye Zhu Bian [普通图书]出版:西安 : 陕西人民出版社, 07/01/92说明:337 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/07] (2).

191. 世界著名文学奖小说选(西南欧卷), Shi Jie Zhu Ming Wen Xue Jiang Xiao Shuo Xuan(Xi Nan Ou Juan) / 白烨 主编, Bai Ye Zhu Bian [普通图书]出版:西安 : 陕西人民出版社, 07/01/92说明:319 ; 32开在馆内:可供参考的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/08] (1).

192. 外国文学作品精选 世态短篇小说, Wai Guo Wen Xue Zuo Pin Jing Xuan Shi Tai Duan Pian Xiao Shuo / 王忠祥 主编, Wang Zhong Xiang Zhu Bian [普通图书]出版:武汉 : 长江文艺出版社, 08/01/99说明:166 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/09] (2).

193. 外国文学作品精选 中长篇小说精缩, Wai Guo Wen Xue Zuo Pin Jing Xuan Zhong Chang Pian Xiao Shuo Jing Suo / 王忠祥 主编, Wang Zhong Xiang Zhu Bian [普通图书]出版:武汉 : 长江文艺出版社, 08/01/99说明:168 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/10] (2).

194. 外国文学作品精选 浪漫短篇小说, Wai Guo Wen Xue Zuo Pin Jing Xuan Lang Man Duan Pian Xiao Shuo / 王忠祥 主编, Wang Zhong Xiang Zhu Bian [普通图书]出版:武汉 : 长江文艺出版社, 08/01/99说明:164 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/11] (2).

195. 世界五千年智慧总集 第一集——第二十集, Shi Jie Wu Qian Nian Zhi Hui Zong Ji Di Yi Ji——Di Er Shi Ji / 唐麒 文雅 主编, Tang Qi Wen Ya Zhu Bian [普通图书]出版:广州 : 广州出版社, 11/01/96说明: ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/12/1-20] (40).

196. 中学生课外文学读本 外国中篇小说选, Zhong Xue Sheng Ke Wai Wen Xue Du Ben Wai Guo Zhong Pian Xiao Shuo Xuan / 蒋卫杰 编, Jiang Wei Jie Bian [普通图书]出版:北京 : 民主与建设出版社, 08/01/95说明: ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/13/1-5] (10).

197. 中学生课外文学读本 外国短篇小说选, Zhong Xue Sheng Ke Wai Wen Xue Du Ben Wai Guo Duan Pian Xiao Shuo Xuan / 蒋卫杰 编, Jiang Wei Jie Bian [普通图书]出版:北京 : 民主与建设出版社, 08/01/95说明: ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/14/1-5] (10).

198. 外国著名中短篇小说经典· 初恋, Wai Guo Zhu Ming Zhong Duan Pian Xiao Shuo Jing Dian·Chu Lian / 贾三强 伍仁 主编, Jia San Qiang Wu Ren Zhu Bian [普通图书]出版:西安 : 陕西旅游出版社, 10/01/95说明:321 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/15] (5).

199. 外国著名中短篇小说经典·田园卷 骑马出走的女人, Wai Guo Zhu Ming Zhong Duan Pian Xiao Shuo Jing Dian·Tian Yuan Juan Qi Ma Chu Zou De Nu Ren / 贾三强 伍仁 主编, Jia San Qiang Wu Ren Zhu Bian [普通图书]出版:西安 : 陕西旅游出版社, 10/01/95说明:324 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/16] (5).

200. 外国著名中短篇小说经典·抒情卷 最后一片叶子, Wai Guo Zhu Ming Zhong Duan Pian Xiao Shuo Jing Dian·Shu Qing Juan Zui Hou Yi Pian Ye Zi / 贾三强 伍仁 主编, Jia San Qiang Wu Ren Zhu Bian [普通图书]出版:西安 : 陕西旅游出版社, 10/01/95说明:331 ; 32开在馆内:可以借出的馆藏:山西水利职业技术学院[I14/17] (5).